ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตัวันออกเฉียงเหนือ3   30 สิงหาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

z1

z2

z3

z4

z5

z6

Comments are closed